top of page
Zoeken

Psychedelic therapy, a healing journey

''Psychedelics can be for the mind, what a telescope is for astronomy'' - Stanislav Grof


---For English scroll down---


In onze tijd is het gebruik van psychedelica meestal beperkt tot recreatief gebruik in subculturen van de samenleving. Vanwege het stigmatiseren in de politiek en media, zegt de algemene opinie dat ze gevaarlijk en slecht voor je zijn. Tegenwoordig echter, stellen steeds meer mensen zich open voor de waarde van psychedelica als hulpmiddel voor meer begrip en persoonlijke ontwikkeling. Als de set & setting correct zijn, kunnen psychedelica therapeutisch worden gebruikt om veel psychische problemen aan te pakken, zoals angst, depressie en PTSS.

De term psychedelica omvat een breed scala aan stoffen, van natuurlijk tot chemisch. De bekendste zijn paddenstoelen, ayahuasca en san pedro / peyote en LSD. Psychedelisch is een woord dat is bedacht door de auteur Osmond, wat betekent om de psyche te doorbreken. Een ander woord dat is gebruikt is entheogeen, wat de 'god binnenin' betekent, verwijzend naar een bewustzijnsstaat waarin je jezelf tijdens het proces kunt bevinden. Wanneer het ego, of het valse zelfgevoel, wordt opgelost, verschuif je naar een breder perspectief, waarna het leven misschien nooit meer hetzelfde zal zijn. Wanneer een persoon zich niet meer volledig identificeert met het ego, verschijnen er grote verschuivingen in de dagelijkse realiteit. Mensen melden dat ze de angst voor de dood verliezen en zich meer verbonden voelen met de wereld om hen heen. In eerste instantie kan dit een angstaanjagende ervaring zijn, aangezien het ego letterlijk het gevoel heeft te sterven. Het zal proberen zich vast te houden aan wat voorheen bekend stond als 'echt'. Daarom is het erg aan te raden om in een veilige omgeving te zijn, met iemand in de buurt voor comfort en begeleiding. Het helpt ook om jezelf vooraf te trainen in adem- en ontspanningstechnieken.


Zoals eerder vermeld, is een van de voorwaarden voor een veilige reis dat de set & setting correct zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Set verwijst naar mindset en verwijst naar de motivatie van de gebruiker. Is het voor de proefpersoon duidelijk waarom hij of zij ervoor kiest om op die bepaalde tijd en plaats met het geneesmiddel te werken en om welke specifieke reden? Over het algemeen is het een goede gewoonte om een ​​intentie voor jezelf te formuleren voorafgaand aan wat je doet, maar vooral als je met psychedelica werkt. Hoewel dit niet betekent dat je kunt vragen wat je maar wilt uit de ervaring en vermoedt dat je het ook krijgt. Het brengt eerder meer bewustzijn en stelt jezelf open voor de ervaring om er het meeste uit te halen. De andere gaat over Setting. Hiermee wordt bedoeld de omgeving waar de reis plaatsvindt en de mensen waarmee je bent. Is het binnen of buiten, gesloten groep of wellicht open voor voorbijgangers. Is er een 'tripsitter' in de buurt (iemand die nuchter blijft)? Zoals u zich kunt voorstellen, hebben deze factoren een grote invloed op het gevoel van veiligheid. Veiliger betekent dat je beter in het gevoel kunt zakken, waardoor je in het algemeen een diepere ervaring krijgt.

De meeste kruidenpsychedelica worden al lang door inheemse sjamanen op traditionele of ceremoniële wijze gebruikt. De ceremonie biedt een veilige setting met een duidelijk begin en einde, waardoor deelnemers de reis veilig naar binnen kunnen maken. Meestal is er de sjamaan die de ceremonie leidt en tijdens het proces healingwerk doet in verband met de geestenwereld. Vaak neemt de cliënt zelf de stof niet.


In het westen worden therapeutische settings geboden om healing journeys voor cliënten te vergemakkelijken. De cliënt onderneemt de reis en zal zelf inzichten vergaren die bijdragen aan het genezingsproces. Op deze manier heeft de cliënt met psychedelische therapie ongeveer 3 sessies nodig (intake, psychedelische reis en integratie) om de oorzaak van de ziekte te genezen. Zoals u kunt zien, verschilt dit radicaal van reguliere therapie waarbij cliënten gedurende een periode van maanden dagelijks medicatie krijgen voorgeschreven, samen met wekelijkse counseling sessies. In plaats van afhankelijk te worden van medicijnen of therapeut, neemt de cliënt zijn macht en verantwoordelijkheid over zijn gezondheid terug.

Hoe werken psychedelica, vraagt ​​u zich misschien af? Welnu, er is de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar het effect van die stoffen op de hersenen. Waar je misschien meer activiteit in de hersenen zou verwachten, verlagen psychedelica de hersenactiviteit in bepaalde gebieden. Ingezoomd blijken bepaalde connectorhubs in de neurale infrastructuur te zijn uitgeschakeld, waardoor signalen in plaats van de snelweg (het ingesleten patroon), de toeristische route nemen nemen. Hierdoor krijgen ze (en daarmee jij) de schoonheid van ons neurale landschap te zien, en dit geeft direct meer begrip en inzicht in je wezen als geheel.

Iets dat de laatste tijd steeds populairder is geworden, is iets dat microdosering wordt genoemd. Dit betekent dat u 1 / 20e tot 1 / 10e deel van een 'normale recreatieve' dosis moet nemen, meestal gedurende een langere periode tijdens uw dagelijkse leven. De dosis is subperceptueel, dat wil zeggen niet hallucinogeen, maar werkt op een meer subtiel niveau van bewustzijn. Je kunt microdoseren met bijna elke stof zoals paddenstoelen, LSD of zelfs cannabis of ayahuasca.


Mensen melden minder angst te hebben, meer gemak in sociale situaties en verlichte gemoedstoestand in geval van depressie. Bovendien melden mensen dat ze creatiever zijn en beter in staat zijn om met de dagelijkse strijd om te gaan. Minder bekend zijn de positieve effecten van microdosering op clusterhoofdpijn, hersenschudding en zelfs herpes zoster. Ook hebben mensen er baat bij tijdens het afbouwen van (psychiatrische) medicatie, evenals van koffie en nicotine.


Het is mogelijk om een traject aan te vragen waarbij we kunnen werken met het microdoseren van gedroogde truffels. Eens in de 3 dagen neem je 0,1 tot 0,25 gram op een lege maag en houdt daarnaast een dagboekje bij. Hierin kun je verschillende dingen noteren zoals je stemming voor en na, de dosering, het verloop van de dag en mogelijke inzichten die je hebt opgedaan. Deze worden vervolgens tijdens een consult besproken en zal er gespiegeld worden op hoe dergelijke inzichten te integreren in je dagelijks leven.


Nu onder andere psilocibine (de werkzame stof in paddenstoelen) is bestempeld als 'breakthrough- therapy' kunnen we ervan uitgaan dat de komende tijd psychedelische therapie een vlucht gaat nemen. Reguliere zorgverleners zullen de wegen vinden om clienten door te verwijzen naar artsen en therapeuten die hiermee werken. Dergelijke therapie zal zelfs tevens vergoed worden door zorgverzekeraars en worden opgenomen in de reguliere behandelprotocollen (of is dat wishfull thinking? ;) )


Ik hoop oprecht dat dit artikel je wat inzichten heeft gegeven over psychedelica in het algemeen en in termen van therapie. Neem gerust contact met mij op voor meer gedetailleerde informatie over psychedelische therapiesessies die worden gefaciliteerd in een gezellige ruimte in de buurt van bos en onder medisch toezicht.


Dank u voor het lezen!


---English version---


In our time, the use of psychedelics is mostly restricted to recreational use in subcultures throughout society. Because of stigmatizing politics and media, the general opinion says that they are dangerous and bad for you. Nowadays more and more people are opening up to the value of psychedelics as a tool for greater understanding and personal development. If set & setting are correct psychedelics can be used therapeutically to deal with many psychological problems like anxiety, depression and PTSD.


The term psychedelics covers a broad range of substances, from natural to chemical. Most well known are mushrooms, ayahuasca and san pedro/peyote and LSD. Psychedelic is a word coined by the author Osmond meaning to break up the psyche. Another word that has been used is entheogen, which means the god inside, referring to a state of consciousness in which you may find yourself in during the process. When the ego, or the false sense of self, is being dissolved you shift to god's perspective, after which life might never be the same. When a person does not identify itself fully with the ego anymore, great shifts appear in the day-to-day reality. People report losing fear of death and feeling more connected with the world around him. Initially this can be a freightening experience, since the ego literally feels like dying. It will try to hold on to that what is formerly known as real to him. That's why it is very helpfull to be in a safe environment, with someone around for comfort and guidance. It also helps to train yourself beforehand in techniques for breathing and relaxing.


As mentioned before, one of the conditions for a safe journey is to have set & setting correct. What is meant with that? Set refers to mindset and points to the motivation of use. Is it clear for the subject why he or she chooses to work with the medicine in that particular time and place and for what specific reason? In general it is a good habit to formulate an intention for yourself prior to whatever you are doing, but especially so when working with psychedelics. Although it doesn't mean you can ask to get whatever you want from the experience and suspecting to get it also. Rather it brings more awareness and opens yourself up for the experience to get the most out of it. The other one is setting. With this is meant the environment where the journey takes place and the people you are with. Is it in- or outside, closed group or possibly open to anyone who passes by. Is there a 'tripsitter' around (someone who stays sober)? As you can imagine, these factors greatly effect a feeling of safety. More safe means your are better able to sink into the feeling, giving a deeper experience in general.


Most of the herbal psychedelics have a long history of being used by indigenous shamans in a traditional or ceremonial way. The ceremony provides a safe setting with a clear beginning and ending, facilitating participants to safely take the journey inwards. Usually there's the shaman who leads the ceremony and does healing work in connection with the spiritworld during the process. Many times the client itself does not take the substance itself.


In the west, therapeutic settings are provided to facilitate healing journeys for clients. The client undertakes the journey and will gather insights himself contributing to the healingprocess. This way with psychedelic therapy the client needs around 3 sessions (intake, psychedelic journey and integration) to cure the root cause of disease. As you can see this is radically different from regular therapy where clients are prescribed daily medication for a period of months together with weekly counseling sessioins. Instead of becoming dependant on drugs or therapist, the client takes back their power and responsibililty over their health.


How do psychedelics work you may ask? Well, a lot of research has been done over the past decades that looks into the effect of those substances on the brain. Whereas you might expect more activity in the brain, psychedelics actually lower brainactivity in certain areas. Certain connector hubs are disabled, so instead of neural signals taking the highway used every day, the take the touristic route and get to see the beauty of our neural landscape. This immediately gives more understanding and insight on your being as a whole.


Something that has gained increasing popularity recently is something called microdosing. This means taking 1/20th to 1/10th part of a 'normal recreational' dose, usually for a longer period of time during your daily life. The dose is sub-perceptual, meaning not hallucinogenic, but works on a more subtle level of awareness. You can microdose with almost any substance like mushrooms, LSD or even cannabis for that matter. People report less anxiety, more ease in social situations and mood elevation during depression. Furthermore people report being more creative and better able to cope with day-to-day struggles. Less known are the positive effects of microdosing on clusterheadaches, concussions and even herpes zoster. Also people find to taper down on (psychiatric) medication, as well as coffee and nicotine.


It is possible to sign up for a process where we can work with the microdosing of dried truffles. Once every 3 days you take 0.1 to 0.25 grams on an empty stomach and also keep a diary. Here you can write down various things such as your mood before and after, the dosage, the course of the day and possible insights you have gained. These will then be discussed during a consultation and it will be reflected on how to integrate such insights into your daily life.


Now that psilocybin (the active ingredient in mushrooms) has been labeled as 'breakthrough therapy', we can assume that psychedelic therapy will take off in the near future. Regular healthprofessionals will find ways to refer clients to doctors and therapists who work with this. Such therapy will even be reimbursed by health insurers and included in the regular treatment protocols (or is that wishful thinking?;))


I genuinly hope this article gave you some insights on psychedelics in general and in terms of therapy. Please feel free to contact me for more detailed information on psychedelic therapy sessions facilitated in a cosy cabin near the woods under medical supervision.

Thank you for reading!
5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Corporal Sensory Therapy Ritual (CSTR)

Een half jaar woonde en werkte ik in Noorwegen. Ik was er op uitnodiging van een holistische collega-arts, maar het was cannabis die me er bracht. Sinds 6 jaar bediende ik namelijk al Noorse cliënten

Comments


bottom of page