top of page
Zoeken

The 5G-epidemic

---For English scroll down---


Het volgende artikel is beslist niet bedoeld om enige vorm van angst of stress te veroorzaken. Het doel is alleen om te informeren en bewust te maken over een onderwerp waarover op grote schaal weinig bekend is, omdat er weinig media-aandacht voor is. Uiteindelijk hoef je je nergens zorgen over te maken, aangezien we het zelf hebben gemaakt en het ook zouden moeten kunnen transformeren. Laat de informatie in dit artikel u inspireren om te anticiperen en verantwoordelijkheid te nemen voor uw gezondheid.

In de tijd waarin we leven hebben we steeds meer te maken met stralingsvervuiling. Technologie is op zijn hoogtepunt en ontwikkelt elke dag nieuwe mogelijkheden op het gebied van communicatie en andere gebruiksvoorwerpen. Wij als mensen zijn aan deze tools gewend geraakt en van nieuwe updates kijken we vaak niet meer op. Weerstand is er nauwelijks, omdat we denken dat we ze al een tijdje gebruiken en inmiddels weten hoe het werkt. Afgezien daarvan hebben we het over gevaren die niet zichtbaar zijn voor de ogen en horen we niets over de gevaren van straling in het nieuws op televisie en in de kranten. Zijn de zorgen van een kleine groep mensen niet enigszins vergezocht? De meeste mensen hebben belangrijkere dingen om zich zorgen over te maken, of het nu gaat om carrières, schulden of voetbal.

Ondanks grote protesten over de hele wereld van bezorgde burgers en wetenschappers, zal 5G dit jaar in veel steden en landen over de hele wereld worden geïmplementeerd. Het klinkt als een nieuwe stap omhoog van 4G, die we al een tijdje gebruiken. Maar weten we echt wat het begrijpt en wat het betekent om onszelf 24 uur per dag bloot te stellen aan deze hoge pulserende frequenties?

Wat is 5G precies? Het is een afkorting voor 'Fifth Generation' van draadloze technologie. Er zijn verschillende soorten straling. Over het hele brede spectrum van frequenties, van ultra laag tot ultra hoog , gebruiken we verschillende typen voor verschillende doeleinden. Radiogolven aan het ene uiteinde en röntgenstralen aan het andere uiteinde van dit spectrum. Toen we voor het eerst begonnen met draadloze technologie, werden golven met een lagere frequentie gebruikt die door gebouwen en zelfs bergen zouden kunnen reizen . Toen er nieuwe generaties kwamen, werden hogere frequenties gebruikt en inmiddels gaat de vijfde generatie tot 60 GHz. Het kan weliswaar meer gegevens bevatten, maar is minder in staat om lange afstanden af ​​te leggen. Vandaar de enorme toename van mini-zendmasten door de stad, om overal waar we komen een goede dekking te garanderen. Om een ​​idee te krijgen, heeft een straat om de 2 tot 8 huizen een dergelijke 5G-zendmast nodig. Om dezelfde reden zijn vorig jaar veel van onze prachtige bomen langs wegen in en buiten de stad gekapt.

Radiofrequente straling wordt in 2011 door de Wereldgezondheidsorganisatie als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt, vooral in ultrahoge frequenties met ultrahoge intensiteit. Het wordt ook geassocieerd met angst, depressie, cognitieve stoornissen en vooral onvruchtbaarheidsproblemen. Er is een verband met elektromagnetische frequenties en een toename van autisme wereldwijd, vooral in 'ontwikkelde landen', waar de blootstelling het hoogst is.

Professor Dr. Martin Pall, een expert op dit gebied, vertelt over zijn grootste zorgen als het gaat om de implementatie van deze nieuwe technologie. Hij heeft het over grote onvruchtbaarheidsproblemen bij zowel mannen als vrouwen, cognitieve stoornissen zoals geheugenverlies, angst- en slaapproblemen.


Hij legt uit dat de effecten van EMF op het niveau van ons DNA op zijn minst zeer zorgwekkend zijn, aangezien het directe effect op onze toekomstige generaties is. Ook de vroege ziekte van Alzheimer is in verband gebracht met dit soort EMV's. Voor meer details nodig ik je uit om de volgende video te bekijken. (mogelijk gemaakt door Eleven Monkeys )


Studies op het wetenschappelijke gebied van magnetobiologie (dat de effecten van elektrosmog op leven onderzoekt) hebben aangetoond dat 60GHz-frequenties een directe invloed hebben op de zuurstof in ons lichaam. De stralen worden er volledig in opgenomen, waardoor elektronen sneller rond het zuurstofatoom draaien. Als gevolg hiervan wordt het zuurstoftransport geblokkeerd, omdat hemoglobine het niet naar de longen kan transporteren. Dit veroorzaakt symptomen zoals kortademigheid, snelle ademhaling, blauwachtige huidskleur en een droge hoest; ook wel bekend als het 5G-syndroom.

Er is weinig bekend over dit syndroom, omdat het wordt gemaskeerd door een epidemie van het coronavirus. Wuhan, waar de epidemie zou zijn begonnen, was een van de meest prominente steden waar 5G-technologie is ingezet. Een toenemend aantal mensen koppelen de coronavirus-epidemie aan een direct effect van wat 5G-straling ons lichaam aandoet. Symptomen die bij dit virus worden gemeld, zijn hetzelfde, maar interessant genoeg worden noch koorts noch slijm als symptomen genoemd, iets wat je zou verwachten bij een luchtweginfectie.

Als we kijken hoe het coronavirus zich over de wereld verspreidt, zien we dat de gebieden waar de blootstelling het hoogst is, worden getroffen. Afrika is bijvoorbeeld bijna onaangetast, met bijna geen 5G-technologie die wordt gebruikt. Een andere aanwijzing is dat cruiseschepen uitbraken van het Corona-virus hebben gemeld, zelfs als ze in quarantaine zijn geplaatst. Sinds kort zijn deze high-end vakanties uitgerust met 5G-technologie.


Zonder al te snel conclusies te trekken, moeten we ons er allemaal terdege van bewust zijn dat deze technologie niet goed is bestudeerd en dat we worden blootgesteld aan wat wordt genoemd het grootste biologische experiment dat ooit is gedaan. Het is tijd om onze macht terug te eisen als wereldburgers, verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid en die van moeder aarde. We moeten opstaan ​​en alles doen wat in onze macht ligt om vragen te stellen, ons uit te spreken, te informeren en met elkaar in contact te komen.

Niet met ingewikkelde technologie, maar door de kracht van liefde in ons hart, voor onszelf, de wereld en de mensheid als geheel.


Edit 05-03-2021: Inmiddels lijkt de discussie rondom 5G naar de achtergrond te zijn verdwenen. Het nieuws over Corona heeft de media volledig overgenomen Van de afleiding wordt echter slim gebruik gemaakt en nadat het afgelopen zomer in werking is gesteld worden er nog dagelijks zendmasten geplaatst.---English version---


The next article is definitely not intended to cause any form of fear or stress. It’s purpose is only to inform and spread awareness on a subject little is known about on a mass scale due to spare media coverage. In the end there is nothing to worry about, since we only just created it ourselves and should be able to transform it too. Let the information given in this article inspire you how to anticipate and to take responsibility for your health.


The time we are living in we are increasingly dealing with radiation pollution. Technology is at its peak, developing new possibilities concerning communication and other utensils every day. We as a people have become accustomed to these tools and are not surprised with new updates every now and then. There is hardly any resistance, because we think we have been using them for some time and know how they work by now. Apart from that, we’re talking about dangers not visible to the eyes and we don’t hear about the dangers of radiation in the news on television and in papers. Aren’t concerns from a small group of people not somewhat farfetched? Most people have more important things to worry about, be it careers, debts or football.


Despite major protests all around the globe by concerned citizens and scientists alike, this year 5G will be implemented in many cities and nations worldwide. It sounds like just another step up from 4G, that we’ve been using for some time now. But do we really know what it comprehends and what it means to expose ourselves to these high pulsating frequencies 24 hours per day?What exactly is 5G? It is a term short for ‘Fifth Generation’ of wireless technology. There are different types of radiation. All along the broad spectrum of frequencies, from ultra low to ultra high, we use different types for different purposes. Radiowaves being on one end and X-rays on the other end of this spectrum. When we first started with wireless technology, waves of a lower frequency were used that would be able to travel through buildings ands even mountains. When further generations came along, higher frequencies were used and the fifth generation goes up to 60GHz. It can carry more data, but is less capable of traveling long distances. Hence the enormous increase of mini cell towers throughout the city, to ensure good coverage everywhere we go. To get an idea, every 2 to 8 houses down the street needs one of these 5G-radiowave emitting boxes. For the very same reason a lot of our beautiful trees alongside roads in and outside the city were cut down last year.


Radio frequency radiation is listed as possibly carcinogenic by the World Health Organization in 2011, especially in ultra high frequencies with ultra high intensity. It is also associated with anxiety, depression, cognitive impairment and above all, infertility problems. There is a correlation with electromagnetic frequencies and an increase of autism worldwide, especially in ‘developed countries’, where exposure is the highest.


Professor Dr. Martin Pall, an expert in the field, talks about his major concerns when it comes to implementing this new technology. He talks about major infertility problems in both men and woman, cognitive impairment like memory loss, anxiety and sleeping problems.


He’s explaining that the effects of EMF on the level of our DNA are very concerning to the least, since its direct effect on our future generations. Also early onset alzheimer’s disease has been linked with these kind of EMF’s. For more detail I invite you to watch the following video. (powered by Eleven Monkeys)


(see above)


Studies in the scientific field of magnetobiology (that looks after the effects of electrosmog on biology) have shown that 60GHz frequencies have a direct impact on the oxygen in our body. The rays are being fully absorbed in it, making electrons spin faster around the oxygen-atom. As a result oxygentransport is blocked, since haemoglobin is unable to carry it to the lungs. This is causing symptoms like shortage of breath, rapid breathing, blueish skintone and a dry cough; also known as the 5G-syndrome.


Little is known about this syndrome, because it is being masked by an epidemic of the corona-virus. Wuhan, where the epidemic is said to have started, was one of the most prominent cities where 5G-technology has been deployed. An increasing number of people are linking the coronavirus epidemic to be a direct effect of what 5G-rays are doing to our bodies. Symptoms that are reported with this virus are the same, but interestingly enough neither fever or phlegm have been mentioned as symptoms, something you would expect with a respiratory infection.


If we look at how the coronavirus is spreading throughout the world we see that areas where exposure is the highest are affected. For example Africa is almost unaffected, with almost no 5G technology deployed. Another pointer is that cruiseships have been reporting outbreaks of the Corona-virus, even if quarantined. Recently, these high-end holidayships have been equipped with 5G-technology.


Without drawing conclusions too fast we all should be highly aware that this technology has not been studied properly and we are being exposed to what is called the largest biological experiment ever done. It is time to reclaim our power as citizens of this world, responsible for our own health and that of mother earth. We should stand up and do whatever lies in our power to raise questions, speak out, inform and connect with each other.

Not with complicated technology but through the power of love in our hearts, for ourselves, the world and humanity as a whole.


Edit 05-03-2021: Meanwhile, the discussion around 5G seems to have disappeared. The news about Corona has completely taken over the media. However, smart use is made of the distraction and after it was put into action last summer, transmission towers are or are still being placed daily.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Corporal Sensory Therapy Ritual (CSTR)

Een half jaar woonde en werkte ik in Noorwegen. Ik was er op uitnodiging van een holistische collega-arts, maar het was cannabis die me er bracht. Sinds 6 jaar bediende ik namelijk al Noorse cliënten

Comments


bottom of page